Библиотеката към НЧ „Д. Войников-1856“ в Шумен е създадена още при основаване на читалището. Със своите исторически традиции, утвърден опит и богат книжен фонд тя продължава да бъде крупен културно-информационен център, разполагащ с над 160 000 тома литература в това число 7 500 периодични издания. Това е втората по големина общодостъпна библиотека в града.

 

Фондът е организиран в следните основни отдели: заемна за възрастни; читалня за възрастни; библиографски – с краезнание и обработка; детска библиотека със заемна и читалня. Като самостоятелна е обособена и Библиотека на дарителите, където се съхраняват личните библиотеки на известни шуменци. Във фонда на библиотеката се съхраняват ръкописни паметници (на хартия) от XV, XVII и XVIII и над 539 тома старопечатни книги на новобългарски език.

 

Студенти и ученици са 65% от всички читатели, служители и работници – 18.6% в това число преподаватели и други специалисти, пенсионери и безработни 16.4%.

 

Настоящето налага библиотеката да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, огромни книгохранилища, картотеки, каталози с традиционно обслужване и модерен информационнен център. Разполага с десет компютъра. Изградена е локална мрежа с шест автоматизирани работни места за въвеждане на електронен каталог, а на читателите е осигурен безплатен достъп до интернет. Предлагат се услугите копиране, сканиране и принтиране на библиотечни материали. В базата данни са въведени старопечатният фонд и книгите от периода 1900-2007 година. Комплектуването с новозакупена литература и периодика се извършва подборно, в зависимост от средствата, с които библиотеката разполага. Ритмично се обогатява създадената колекция от некнижни носители на информация – аудио и видео касети, CD и DVD дискове.

 

В своята дейност библиотеката отделя голямо внимание и на културно-масовата работа като посредник между творците – създатели на духовни ценности и гражданите. Участва в организирането и провеждането на конференции, литературни десетдневки, срещи и разговори, сказки, вечери, представяне на премиери на филми и книги, оформяне на кътове, табла, витрини и др. Преосмислянето на мястото на библиотеката в динамичното ни съвремие определя и необходимостта от нови форми работа на библиотечния колектив.

 

Читалищната библиотека е една от първите, които са включени в програмата „Глобални библиотеки – България“.